سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان 1


 
2,700,000ریال
ماهانه

2,200,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1 Storage

32GB DDR3 RAM Ram

1 IPs

30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 2


 
3,100,000ریال
ماهانه

2,650,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

2x240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1 Storage

32GB DDR3 RAM Ram

1 IPs

30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 3


 
3,600,000ریال
ماهانه

4,450,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell CPU

2x2TB SATA 6Gb/s Software-RAID 1 Storage

32GB ECC RAM Ram

1 IPs

30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 4


 
4,000,000ریال
ماهانه

4,450,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell CPU

2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Storage

32GB ECC RAM Ram

1 IPs

30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 5


 
5,000,000ریال
ماهانه

4,450,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core CPU

2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Storage

64GB ECC RAM Ram

1 IPs

30TB Bandwidth