سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی فرانسه 1


 
2,530,000ریال
ماهانه

2,530,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel Xeon E3 1225v2 CPU

2x 2 TB SATA Storage

16GB Ram

1 IPs

Unlimited Bandwidth

سرور اختصاصی فرانسه 2


 
2,530,000ریال
ماهانه

2,530,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel Xeon E3 1225v2 CPU

3 x 120 GB SSD Storage

16GB Ram

1 IPs

Unlimited Bandwidth

سرور اختصاصی فرانسه 3


 
2,780,000ریال
ماهانه

2,780,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel Xeon E3 1225v2 CPU

3 x 120 GB SSD Storage

32GB Ram

1 IPs

Unlimited Bandwidth

سرور اختصاصی فرانسه 4


 
3,280,000ریال
ماهانه

3,280,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel Xeon E3 1245v2 CPU

3x300 GB SSD MegaRAID Cache + battery Storage

32GB Ram

1 IPs

Unlimited Bandwidth

سرور اختصاصی فرانسه 5


 
7,000,000ریال
ماهانه

7,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


2xIntel Xeon E5630 CPU

2 x 2 TB SATA Storage

192 GB ECC Ram

1 IPs

Unlimited Bandwidth