سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران 1


 
4,900,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel XEON 2.x GHz Quad Core Processor CPU

146GB with Redundancy Storage

4GB Ram

1 IPs

300GB/Month Bandwidth

سرور اختصاصی ایران 2


 
7,950,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


2xIntel® Xeon® E5-2609 V2 (2.5GHz/4-core/10MB) CPU

2x300GB Storage

16GB Ram

1 IPs

500GB/Month Bandwidth

سرور اختصاصی ایران 3


 
11,000,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


1xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB) CPU

4x300GB Storage

32GB Ram

1 IPs

600GB/Month Bandwidth

سرور اختصاصی ایران 4


 
16,900,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


2xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB) CPU

2x900GB Storage

64GB Ram

1 IPs

700GB/Month Bandwidth

سرور اختصاصی ایران 5


 
22,900,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


2xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB) CPU

4x900GB Storage

192GB Ram

1 IPs

1TB/Month Bandwidth