سرور اختصاصی ارزان

سرور اختصاصی ارزان آلمان 1


 
2,700,000ریال
ماهانه

2,200,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1 Storage

32GB DDR3 RAM Ram

1 IPs

30TB Bandwidth

سرور اختصاصی ارزان آمریکا 1


 
1,900,000ریال
ماهانه

24hour support


Core2 Quad Q8200 4x2.33GHz CPU

1x250GB Storage

2GB Ram

5 IPs

3000GB Bandwidth

سرور اختصاصی ارزان ایران 1


 
2,350,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


Intel XEON 3.x GHz Single Processor CPU

36GB with Redundancy Storage

1GB Ram

1 IPs

100GB Bandwidth