سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران حرفه ای


 
1,390,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


80GB SSD

4 core Cpu

4GB Ram

200GIG Bandwith

سرور مجازی ایران قدرتمند


 
3,290,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


200GB SSD

8 core Cpu

16GB Ram

500GIG Bandwith

سرور مجازی ایران ویژه


 
2,290,000ریال
ماهانه

300,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


150GB SSD

6 core Cpu

8GB Ram

400GIG Bandwith