سرور مجازی ارزان

سرور مجازی ارزان 1


 
490,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


20GB SSD

1 core Cpu

1GB Ram

50GIG Bandwith

سرور مجازی ارزان 2


 
950,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


40GB SSD

2 core Cpu

2GB Ram

100GIG Bandwith

سرور مجازی ارزان 3


 
550,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
OVH France DC


40GB SSD

2 core Cpu

2GB Ram

400GIG Bandwith

سرور مجازی ارزان آلمان


 
550,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Hetzner Germany DC


40GB SSD

2 core Cpu

2GB Ram

400GIG Bandwith