هاست پربازدید لینوکس فرانسه

پلان 1 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   280,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


5 گیگابایت (SSD) فضا هاست

40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   370,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   500,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


15 گیگابایت (SSD) فضا هاست

80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   650,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


25 گیگابایت (SSD) فضا هاست

160 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   830,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


40 گیگابایت (SSD) فضا هاست

320 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   1,010,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


50 گیگابایت (SSD) فضا هاست

500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین