سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان حرفه ای


 
690,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Hetzner DC


50GB SSD NVME

2 core Cpu

4GB DDR4 Ram

500GIG Bandwith

سرور مجازی آلمان سفارشی سازی شده


 
1,360,000ریال
ماهانه

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Hetzner DC


Custom SSD NVME

Custom Cpu

Custom DDR4 Ram

Custom Bandwith