هاست پربازدید لینوکس ایران

پلان 1 لینوکس پربازدید ایران


شروع از   990,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


5 گیگابایت (SSD) فضا هاست

20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس پربازدید ایران


شروع از   440,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس پربازدید ایران


شروع از   590,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


15 گیگابایت (SSD) فضا هاست

40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس پربازدید ایران


شروع از   780,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


25 گیگابایت (SSD) فضا هاست

80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس پربازدید ایران


شروع از   980,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


40 گیگابایت (SSD) فضا هاست

150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس پربازدید ایران


شروع از   1,190,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


50 گیگابایت (SSD) فضا هاست

250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین