سرور مجازی ارزان

سرور مجازی ارزان 1

+   200,000
هزینه راه اندازی
490,000ریال
ماهانه

SSD 20GB
50% Complete

Cpu 1 core
50% Complete

Ram 1GB
50% Complete

Bandwith 50GIG
12% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC

خارج از دسترس

سرور مجازی ارزان 2

+   200,000
هزینه راه اندازی
950,000ریال
ماهانه

SSD 40GB
100% Complete

Cpu 2 core
100% Complete

Ram 2GB
100% Complete

Bandwith 100GIG
25% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC

خارج از دسترس

سرور مجازی ارزان 3

+   200,000
هزینه راه اندازی
550,000ریال
ماهانه

SSD 40GB
100% Complete

Cpu 2 core
100% Complete

Ram 2GB
100% Complete

Bandwith 400GIG
100% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
OVH France DC

خارج از دسترس

سرور مجازی ارزان آلمان

+   200,000
هزینه راه اندازی
550,000ریال
ماهانه

SSD 40GB
100% Complete

Cpu 2 core
100% Complete

Ram 2GB
100% Complete

Bandwith 400GIG
100% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Hetzner Germany DC

خارج از دسترس