سرور مجازی فرانسه 1STAR

2,850,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی فرانسه 2star

3,910,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی فرانسه 3STAR

4,900,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی فرانسه 4star

5,500,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی فرانسه 5star

6,450,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی فرانسه 6STAR

7,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم