هاست پربازدید لینوکس ایران

پلان 1 لینوکس پربازدید ایران


Starting from   990,000ریال
Čtvrtletně

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس پربازدید ایران


Starting from   440,000ریال
Měsíčně

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس پربازدید ایران


Starting from   590,000ریال
Měsíčně

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   15 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس پربازدید ایران


Starting from   780,000ریال
Měsíčně

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   25 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس پربازدید ایران


Starting from   980,000ریال
Měsíčně

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   40 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس پربازدید ایران


Starting from   1,190,000ریال
Měsíčně

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   50 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین