هاست پربازدید لینوکس ایران

پلان 1 لینوکس پربازدید ایران

شروع از   990,000ریال
سه ماهه

فضا هاست 5 گیگابایت (SSD)
10% Complete

پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
8% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 لینوکس پربازدید ایران

شروع از   440,000ریال
ماهانه

فضا هاست 8 گیگابایت (SSD)
16% Complete

پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
10% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 3 لینوکس پربازدید ایران

شروع از   590,000ریال
ماهانه

فضا هاست 15 گیگابایت (SSD)
30% Complete

پهنای باند ماهیانه 40 گیگابایت
16% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 4 لینوکس پربازدید ایران

شروع از   780,000ریال
ماهانه

فضا هاست 25 گیگابایت (SSD)
50% Complete

پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت
32% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 5 لینوکس پربازدید ایران

شروع از   980,000ریال
ماهانه

فضا هاست 40 گیگابایت (SSD)
80% Complete

پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
60% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 6 لینوکس پربازدید ایران

شروع از   1,190,000ریال
ماهانه

فضا هاست 50 گیگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس