هاست پرستاشاپ ایران

پلان 1 هاست پرستاشاپ ایران


 
240,000ریال
Årsvis

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   256 مگابایت (SSD) فضا هاست

   6 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 هاست پرستاشاپ ایران


 
119,000ریال
Kvartalsvis

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   512 مگابایت (SSD) فضا هاست

   8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 هاست پرستاشاپ ایران


 
65,000ریال
Månadsvis

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

   11 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 هاست پرستاشاپ ایران


 
109,000ریال
Månadsvis

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

   16 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 هاست پرستاشاپ ایران


 
189,000ریال
Månadsvis

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

   21 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 هاست پرستاشاپ ایران


 
314,000ریال
Månadsvis

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

   25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین