پلان 1 ویندوز ایران

800,000ریال
Щорічно
 • فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 6 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 ویندوز ایران

800,000ریال
Щорічно
 • فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 8 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 ویندوز ایران

1,400,000ریال
Щорічно
 • فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 16 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 ویندوز ایران

3,600,000ریال
Щорічно
 • فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان برلیان ویندوز ایران

2,000,000ریال
Щорічно
 • فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 21 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان زمرد ویندوز ایران

1,000,000ریال
Щорічно
 • فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 11 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا