لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
por mês


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Sem Estoque

لایسنس kernelcare

150,000ریال
por mês


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Sem Estoque

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
por mês


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Sem Estoque

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
por mês


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Sem Estoque

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
por mês


Sem Estoque

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Taxa de Configuração
1,000,000ریال
por mês


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Sem Estoque

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
por mês


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Sem Estoque

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
por mês


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Sem Estoque

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
por mês


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
por mês


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
por mês


Sem Estoque