سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان 1

+   2,200,000
هزینه راه اندازی
2,700,000ریال
ماهانه

CPU Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
100% Complete

Storage 2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1
100% Complete

Ram 32GB DDR3 RAM
50% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 30TB
100% Complete


سرور اختصاصی آلمان 2

+   2,650,000
هزینه راه اندازی
3,100,000ریال
ماهانه

CPU Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
100% Complete

Storage 2x240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1
100% Complete

Ram 32GB DDR3 RAM
50% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 30TB
100% Complete


سرور اختصاصی آلمان 3

+   4,450,000
هزینه راه اندازی
3,600,000ریال
ماهانه

CPU Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell
42% Complete

Storage 2x2TB SATA 6Gb/s Software-RAID 1
100% Complete

Ram 32GB ECC RAM
50% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 30TB
100% Complete


سرور اختصاصی آلمان 4

+   4,450,000
هزینه راه اندازی
4,000,000ریال
ماهانه

CPU Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell
42% Complete

Storage 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
100% Complete

Ram 32GB ECC RAM
50% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 30TB
100% Complete


سرور اختصاصی آلمان 5

+   4,450,000
هزینه راه اندازی
5,000,000ریال
ماهانه

CPU Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core
71% Complete

Storage 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
100% Complete

Ram 64GB ECC RAM
100% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 30TB
100% Complete