سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان 1


 
2,700,000ریال
ماهانه

2,200,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

   2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1 Storage

   32GB DDR3 RAM Ram

   1 IPs

   30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 2


 
3,100,000ریال
ماهانه

2,650,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

   2x240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1 Storage

   32GB DDR3 RAM Ram

   1 IPs

   30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 3


 
3,600,000ریال
ماهانه

4,450,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell CPU

   2x2TB SATA 6Gb/s Software-RAID 1 Storage

   32GB ECC RAM Ram

   1 IPs

   30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 4


 
4,000,000ریال
ماهانه

4,450,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell CPU

   2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Storage

   32GB ECC RAM Ram

   1 IPs

   30TB Bandwidth

سرور اختصاصی آلمان 5


 
5,000,000ریال
ماهانه

4,450,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core CPU

   2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Storage

   64GB ECC RAM Ram

   1 IPs

   30TB Bandwidth