سرور اختصاصی آلمان 1

2,700,000ریال
Mjesečno + 2,200,000 Naknada za postavljanje
 • CPU Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
 • Storage 2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1
 • Ram 32GB DDR3 RAM
 • IPs 1
 • Bandwidth 30TB

24hour support

سرور اختصاصی آلمان 2

3,100,000ریال
Mjesečno + 2,650,000 Naknada za postavljanje
 • CPU Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
 • Storage 2x240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1
 • Ram 32GB DDR3 RAM
 • IPs 1
 • Bandwidth 30TB

24hour support

سرور اختصاصی آلمان 3

3,600,000ریال
Mjesečno + 4,450,000 Naknada za postavljanje
 • CPU Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell
 • Storage 2x2TB SATA 6Gb/s Software-RAID 1
 • Ram 32GB ECC RAM
 • IPs 1
 • Bandwidth 30TB

24hour support

سرور اختصاصی آلمان 4

4,000,000ریال
Mjesečno + 4,450,000 Naknada za postavljanje
 • CPU Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell
 • Storage 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
 • Ram 32GB ECC RAM
 • IPs 1
 • Bandwidth 30TB

24hour support

سرور اختصاصی آلمان 5

5,000,000ریال
Mjesečno + 4,450,000 Naknada za postavljanje
 • CPU Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core
 • Storage 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
 • Ram 64GB ECC RAM
 • IPs 1
 • Bandwidth 30TB

24hour support