سرور اختصاصی آمریکا

سرور اختصاصی آمریکا 1

3,900,000ریال
ماهانه

CPU Core i7 4770 4x3.4GHz
100% Complete

Storage 1x1TB
50% Complete

Ram 16GB
25% Complete

IPs 5
38% Complete

Bandwidth 10000GB
100% Complete


سرور اختصاصی آمریکا 2

4,500,000ریال
ماهانه

CPU Xeon E3-1230v2 4x3.3GHz
42% Complete

Storage 1x500GB
50% Complete

Ram 16GB
25% Complete

IPs 5
38% Complete

Bandwidth 10000GB
100% Complete


سرور اختصاصی آمریکا 3

10,000,000ریال
ماهانه

CPU Dual Xeon E5-2420v2 12x2.2GHz
71% Complete

Storage 2x1TB RAID-1
100% Complete

Ram 32GB
50% Complete

IPs 5
38% Complete

Bandwidth 10000GB
100% Complete


سرور اختصاصی آمریکا 4

15,900,000ریال
ماهانه

CPU Dual Xeon E5-2620v3 12x2.4GHz
71% Complete

Storage 2x1TB RAID-1
100% Complete

Ram 64GB
100% Complete

IPs 13
100% Complete

Bandwidth 10000GB
100% Complete


سرور اختصاصی آمریکا 5

18,500,000ریال
ماهانه

CPU Dual Xeon E5-2690v3 24x2.6GHz
71% Complete

Storage 2x1TB RAID-1
100% Complete

Ram 64GB
100% Complete

IPs 13
100% Complete

Bandwidth 10000GB
100% Complete