سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران 1

+   1,000,000
هزینه راه اندازی
4,900,000ریال
ماهانه

CPU Intel XEON 2.x GHz Quad Core Processor
100% Complete

Storage 146GB with Redundancy
100% Complete

Ram 4GB
2% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 300GB/Month
42% Complete


سرور اختصاصی ایران 2

+   1,000,000
هزینه راه اندازی
7,950,000ریال
ماهانه

CPU 2xIntel® Xeon® E5-2609 V2 (2.5GHz/4-core/10MB)
100% Complete

Storage 2x300GB
1% Complete

Ram 16GB
8% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 500GB/Month
71% Complete


سرور اختصاصی ایران 3

+   1,000,000
هزینه راه اندازی
11,000,000ریال
ماهانه

CPU 1xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB)
50% Complete

Storage 4x300GB
2% Complete

Ram 32GB
16% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 600GB/Month
85% Complete


سرور اختصاصی ایران 4

+   1,000,000
هزینه راه اندازی
16,900,000ریال
ماهانه

CPU 2xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB)
100% Complete

Storage 2x900GB
1% Complete

Ram 64GB
33% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 700GB/Month
100% Complete


سرور اختصاصی ایران 5

+   1,000,000
هزینه راه اندازی
22,900,000ریال
ماهانه

CPU 2xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB)
100% Complete

Storage 4x900GB
2% Complete

Ram 192GB
100% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth 1TB/Month
0% Complete