سرور اختصاصی ایران 1

4,900,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی
 • CPU Intel XEON 2.x GHz Quad Core Processor
 • Storage 146GB with Redundancy
 • Ram 4GB
 • IPs 1
 • Bandwidth 300GB/Month

24hour support

سرور اختصاصی ایران 2

7,950,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 2xIntel® Xeon® E5-2609 V2 (2.5GHz/4-core/10MB)
 • Storage 2x300GB
 • Ram 16GB
 • IPs 1
 • Bandwidth 500GB/Month

24hour support

سرور اختصاصی ایران 3

11,000,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 1xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB)
 • Storage 4x300GB
 • Ram 32GB
 • IPs 1
 • Bandwidth 600GB/Month

24hour support