سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران 1


 
4,900,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Intel XEON 2.x GHz Quad Core Processor CPU

   146GB with Redundancy Storage

   4GB Ram

   1 IPs

   300GB/Month Bandwidth

سرور اختصاصی ایران 2


 
7,950,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   2xIntel® Xeon® E5-2609 V2 (2.5GHz/4-core/10MB) CPU

   2x300GB Storage

   16GB Ram

   1 IPs

   500GB/Month Bandwidth

سرور اختصاصی ایران 3


 
11,000,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   1xIntel® Xeon® E5-2660 V2(2.2GHz/10-core/25MB) CPU

   4x300GB Storage

   32GB Ram

   1 IPs

   600GB/Month Bandwidth