سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان حرفه ای


 
690,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Hetzner DC


   50GB SSD NVME

   2 core Cpu

   4GB DDR4 Ram

   500GIG Bandwith