سرور مجازی ارزان

سرور مجازی ارزان Cheap1


 
0ریال

1 Dedicated IP


   1 Core 1GHZ CPU

   512MB DDR4 RAM

   10GB SATA HDD

   50GB / MONTHLY BW

سرور مجازی ارزان Cheap2


 
1,650,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP


   1 Core 1GHZ CPU

   1GB DDR4 RAM

   20GB SATA HDD

   100GB / MONTHLY BW

سرور مجازی ارزان - Cheap3


 
1,800,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP


   1 Core 1GHZ CPU

   1GB DDR4 RAM

   30GB SATA HDD

   100GB / MONTHLY BW

سرور مجازی ارزان Cheap4


 
2,050,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP


   1 Core 1GHZ CPU

   2GB DDR4 RAM

   20GB SATA HDD

   100GB / MONTHLY BW

سرور مجازی ارزان Cheap5


 
2,650,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP


   2 Core 1GHZ CPU

   2GB DDR4 RAM

   20GB SATA HDD

   200GB / MONTHLY BW

سرور مجازی ارزان CheapSSD1


 
1,800,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP


   1 Core 1GHZ CPU

   1GB DDR4 RAM

   10GB SSD HDD

   200GB / MONTHLY BW

سرور مجازی ارزان CheapSSD2


 
2,950,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP


   2 Core 1GHZ CPU

   2GB DDR4 RAM

   20GB SSD HDD

   150GB / MONTHLY BW