سرور مجازی ایران 1STAR

2,850,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 2 Core 1GHZ
 • RAM 2GB DDR4 ECC
 • DRIVE 25GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 2STAR

39,100,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 3 Core 1GHZ
 • RAM 3GB DDR4 ECC
 • DRIVE 40GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 3STAR

4,900,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 4 Core 1GHZ
 • RAM 4GB DDR4 ECC
 • DRIVE 60GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 4STAR

5,500,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 4 Core 1GHZ
 • RAM 4GB DDR4 ECC
 • DRIVE 80GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 5STAR

6,450,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 4 Core 1GHZ
 • RAM 5GB DDR4 ECC
 • DRIVE 100GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 6STAR

7,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 5 Core 1GHZ
 • RAM 6GB DDR4 ECC
 • DRIVE 120GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران Gold-SSD

11,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU 6 Core 1GHZ
 • RAM 16GB DDR4 ECC
 • DRIVE 200GB SSD
 • BW Unlimited

1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی 6 ستاره با درایو SSD سفارشی 30 گیگابایت

6,500,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی