سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران 1STAR


 
2,850,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   2 Core 1GHZ CPU

   2GB DDR4 ECC RAM

   25GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی ایران 2STAR


 
39,100,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   3 Core 1GHZ CPU

   3GB DDR4 ECC RAM

   40GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی ایران 3STAR


 
4,900,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   4 Core 1GHZ CPU

   4GB DDR4 ECC RAM

   60GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی ایران 4STAR


 
5,500,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   4 Core 1GHZ CPU

   4GB DDR4 ECC RAM

   80GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی ایران 5STAR


 
6,450,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   4 Core 1GHZ CPU

   5GB DDR4 ECC RAM

   100GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی ایران 6STAR


 
7,800,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   5 Core 1GHZ CPU

   6GB DDR4 ECC RAM

   120GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی ایران Gold-SSD


 
11,800,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

1 Dedicated IP
Managed


   6 Core 1GHZ CPU

   16GB DDR4 ECC RAM

   200GB SSD DRIVE

   Unlimited BW

سرور مجازی 6 ستاره با درایو SSD سفارشی 30 گیگابایت


 
6,500,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی