سرور مجازی آلمان پلان 1STAR

3,135,000ریال
ماهانه

سرور مجازی آلمان پلان 2STAR

4,300,000ریال
ماهانه

سرور مجازی آلمان پلان 3STAR

5,390,000ریال
ماهانه

سرور مجازی آلمان پلان 4STAR

6,050,000ریال
ماهانه

سرور مجازی آلمان پلان 5STAR

7,095,000ریال
ماهانه

سرور مجازی آلمان پلان 6STAR

8,580,000ریال
ماهانه

سرور مجازی آلمان پلان GoldNVME

12,980,000ریال
ماهانه

EX43 NVME GERMANY

21,560,000ریال
ماهانه + 21,560,000 هزینه راه اندازی