پلان 1 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از
280,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 5 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 40 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از
370,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 8 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از
500,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 15 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از
650,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 25 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 160 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از
830,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 40 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 320 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از
1,010,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 50 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا