هاست پربازدید لینوکس فرانسه

پلان 1 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از   280,000ریال
ماهانه

فضا هاست 5 گیگابایت (SSD)
10% Complete

پهنای باند ماهیانه 40 گیگابایت
8% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 2 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از   370,000ریال
ماهانه

فضا هاست 8 گیگابایت (SSD)
16% Complete

پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
10% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 3 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از   500,000ریال
ماهانه

فضا هاست 15 گیگابایت (SSD)
30% Complete

پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت
16% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 4 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از   650,000ریال
ماهانه

فضا هاست 25 گیگابایت (SSD)
50% Complete

پهنای باند ماهیانه 160 گیگابایت
32% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 5 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از   830,000ریال
ماهانه

فضا هاست 40 گیگابایت (SSD)
80% Complete

پهنای باند ماهیانه 320 گیگابایت
64% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس

پلان 6 لینوکس پربازدید فرانسه

شروع از   1,010,000ریال
ماهانه

فضا هاست 50 گیگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

خارج از دسترس