هاست پربازدید لینوکس فرانسه

پلان 1 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   280,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   370,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   500,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   15 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   650,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   25 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   160 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   830,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   40 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   320 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس پربازدید فرانسه


شروع از   1,010,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   50 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین