سرور اختصاصی شاتل یاقوت

49,000,000 ریال
ماهانه + 2,000,000 هزینه تنظیم
Intel Xeon 2620V3
64GB DDR4 ECC
2*512 GB NVME + 1*2TB HDD
SHATEL DC

سرور اختصاصی شاتل برلیان

55,000,000 ریال
ماهانه + 2,000,000 هزینه تنظیم
Intel Xeon 2620V3
96GB DDR4 ECC
2*512 GB NVME + 1*2TB HDD
SHATEL DC

سرور اختصاصی شاتل ویژه

69,000,000 ریال
ماهانه + 2,000,000 هزینه تنظیم
Intel Xeon 2680v4 (2.4GHz / 28core /48 Threads 35 MB Intel® Smart Cache)
96GB DDR4 ECC
2*1024 GB NVME

سرور اختصاص شاتل قدرتمند

81,000,000 ریال
ماهانه + 2,000,000 هزینه تنظیم
Intel Xeon 2680v4 (2.4GHz / 28core /48 Threads 35 MB Intel® Smart Cache)
192GB DDR4 ECC
2*512 GB NVME + 2* 960GB SSD