پلان 1 سرور اختصاصی ایران

18,000,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی

پلان 2 سرور اختصاصی ایران

20,500,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی

پلان 3 سرور اختصاصی ایران

68,000,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی

پلان 4 سرور اختصاصی ایران

82,800,000ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی