پلان الماس ویندوز ایران

2,900,000 ریال
ماهانه
10 گیگابایت فضا FULL NVME
250 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکانات نامحدود
پشتیبانی از دو سایت
PLESK , IIS , SQLSERVER , WINDOWS SERVER 2022

پلان برلیان ویندوز ایران

1,700,000 ریال
ماهانه
5 گیگابایت فضا FULL NVME
200 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکانات نامحدود
پشتیبانی از دو سایت
PLESK , IIS , SQLSERVER , WINDOWS SERVER 2022

پلان زمرد ویندوز ایران

800,000 ریال
ماهانه
1 گیگابایت فضا FULL NVME
100 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکانات نامحدود
پشتیبانی از دو سایت
PLESK , IIS , SQLSERVER , WINDOWS SERVER 2022

پلان یاقوت ویندوز ایران

1,200,000 ریال
ماهانه
2 گیگابایت فضا FULL NVME
150 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکانات نامحدود
پشتیبانی از دو سایت
PLESK , IIS , SQLSERVER , WINDOWS SERVER 2022