سرور اختصاصی آمریکا 1

29,600,000 ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه تنظیم

سرور اختصاصی آمریکا 2

39,500,000 ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه تنظیم

سرور اختصاصی آمریکا 3

55,800,000 ریال
ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا 4

73,600,000 ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه تنظیم