سرور مجازی ایران 1STAR

شروع از
3,700,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ایران 2STAR

شروع از
3,910,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ایران 3STAR

شروع از
4,900,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ایران 4STAR

شروع از
5,500,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ایران 5STAR

8,380,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ایران 6STAR

7,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ایران Gold-SSD

شروع از
11,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم