سرور مجازی ایران 1STAR

2,850,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی

سرور مجازی ایران 2STAR

3,910,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی

سرور مجازی ایران 3STAR

4,900,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی

سرور مجازی ایران 4STAR

5,500,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی

سرور مجازی ایران 5STAR

6,450,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی

سرور مجازی ایران 6STAR

7,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی

سرور مجازی ایران Gold-SSD

11,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه راه اندازی