سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه حرفه ای


 
1,000,000ریال
ماهانه

200,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
OVH DC


50GB SSD

2 core Cpu

4GB Ram

500GIG Bandwith

سرور مجازی فرانسه قدرتمند


 
200,000ریال
ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


100GB SSD

4 core Cpu

16GB Ram

1TB Bandwith

سرور مجازی فرانسه ویژه


 
1,360,000ریال
ماهانه

300,000 هزینه راه اندازی

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC


80GB SSD

3 core Cpu

8GB Ram

800GIG Bandwith

سرور مجازی فرانسه سفارشی سازی شده


 
1,360,000ریال
ماهانه

300,000 هزینه راه اندازی

سفارشی سازی شده به درخواست کاربر