هاست دانلود فرانسه

هاست دانلود فرانسه پلان 1


 
100,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


5 فضا

250 پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 2


 
1,580,000ریال
سالانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


10 فضا

500 پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 3


 
2,800,000ریال
سالانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


25 فضا

800 پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 4


 
270,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


50 فضا

1600 پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 5


 
430,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


100 فضا

3000 پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 6


 
550,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


200 فضا

5000 پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل