سرور مجازی ارزان Cheap1

1,500,000ریال
ماهانه

سرور مجازی ارزان Cheap2

شروع از
1,650,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم

سرور مجازی ارزان - Cheap3

1,800,000ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم