هاست دانلود فرانسه

هاست دانلود فرانسه پلان 1

100,000ریال
ماهانه

فضا 5
2% Complete

پهنای باند 250
5% Complete

کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete


ftp نامحدود
وب سرور nginx

خارج از دسترس

هاست دانلود فرانسه پلان 2

1,580,000ریال
سالانه

فضا 10
5% Complete

پهنای باند 500
10% Complete

کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete


ftp نامحدود
وب سرور nginx

هاست دانلود فرانسه پلان 3

2,800,000ریال
سالانه

فضا 25
12% Complete

پهنای باند 800
16% Complete

کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete


ftp نامحدود
وب سرور nginx

خارج از دسترس

هاست دانلود فرانسه پلان 4

270,000ریال
ماهانه

فضا 50
25% Complete

پهنای باند 1600
32% Complete

کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete


ftp نامحدود
وب سرور nginx

خارج از دسترس

هاست دانلود فرانسه پلان 5

430,000ریال
ماهانه

فضا 100
50% Complete

پهنای باند 3000
60% Complete

کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete


ftp نامحدود
وب سرور nginx

خارج از دسترس

هاست دانلود فرانسه پلان 6

550,000ریال
ماهانه

فضا 200
100% Complete

پهنای باند 5000
100% Complete

کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete


ftp نامحدود
وب سرور nginx

خارج از دسترس