هاست دانلود فرانسه

هاست دانلود فرانسه پلان 1


 
100,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


   5 فضا

   250 پهنای باند

   دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 2


 
1,580,000ریال
سالانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


   10 فضا

   500 پهنای باند

   دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 3


 
2,800,000ریال
سالانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


   25 فضا

   800 پهنای باند

   دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 4


 
270,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


   50 فضا

   1600 پهنای باند

   دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 5


 
430,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


   100 فضا

   3000 پهنای باند

   دایرکت ادمین کنترل پنل

هاست دانلود فرانسه پلان 6


 
550,000ریال
ماهانه

ftp نامحدود
وب سرور nginx


   200 فضا

   5000 پهنای باند

   دایرکت ادمین کنترل پنل