هاست پربازدید لینوکس ایران

پلان 1 لینوکس پربازدید ایران


A partir de   990,000ریال
Trimestral

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس پربازدید ایران


A partir de   440,000ریال
por mês

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس پربازدید ایران


A partir de   590,000ریال
por mês

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   15 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس پربازدید ایران


A partir de   780,000ریال
por mês

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   25 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس پربازدید ایران


A partir de   980,000ریال
por mês

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   40 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس پربازدید ایران


A partir de   1,190,000ریال
por mês

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   50 گیگابایت (SSD) فضا هاست

   250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین