پلان 1 لینوکس پربازدید ایران

Начиная от
990,000ریال
ежеквартально
 • فضا هاست 5 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 لینوکس پربازدید ایران

Начиная от
440,000ریال
ежемесячно
 • فضا هاست 8 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 لینوکس پربازدید ایران

Начиная от
590,000ریال
ежемесячно
 • فضا هاست 15 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 40 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 لینوکس پربازدید ایران

Начиная от
780,000ریال
ежемесячно
 • فضا هاست 25 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 لینوکس پربازدید ایران

Начиная от
980,000ریال
ежемесячно
 • فضا هاست 40 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 لینوکس پربازدید ایران

Начиная от
1,190,000ریال
ежемесячно
 • فضا هاست 50 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا