هاست پرستاشاپ فرانسه

پلان 1 هاست پرستاشاپ فرانسه

70,000ریال
Trimestralmente

فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
2% Complete

پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
6% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Fora de Stock

پلان 2 هاست پرستاشاپ فرانسه

45,000ریال
Mensalmente

فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
4% Complete

پهنای باند ماهیانه 70 گیگابایت
14% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Fora de Stock

پلان 3 هاست پرستاشاپ فرانسه

65,000ریال
Mensalmente

فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
9% Complete

پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
30% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Fora de Stock

پلان 4 هاست پرستاشاپ فرانسه

90,000ریال
Mensalmente

فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
19% Complete

پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
50% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Fora de Stock

پلان 5 هاست پرستاشاپ فرانسه

189,000ریال
Mensalmente

فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
48% Complete

پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
70% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Fora de Stock

پلان 6 هاست پرستاشاپ فرانسه

314,000ریال
Mensalmente

فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Fora de Stock