سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی فرانسه 1

+   2,530,000
هزینه راه اندازی
2,530,000ریال
ماهانه

CPU Intel Xeon E3 1225v2
100% Complete

Storage 2x 2 TB SATA
66% Complete

Ram 16GB
8% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth Unlimited
100% Complete


سرور اختصاصی فرانسه 2

+   2,530,000
هزینه راه اندازی
2,530,000ریال
ماهانه

CPU Intel Xeon E3 1225v2
100% Complete

Storage 3 x 120 GB SSD
100% Complete

Ram 16GB
8% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth Unlimited
100% Complete


سرور اختصاصی فرانسه 3

+   2,780,000
هزینه راه اندازی
2,780,000ریال
ماهانه

CPU Intel Xeon E3 1225v2
100% Complete

Storage 3 x 120 GB SSD
100% Complete

Ram 32GB
16% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth Unlimited
100% Complete


سرور اختصاصی فرانسه 4

+   3,280,000
هزینه راه اندازی
3,280,000ریال
ماهانه

CPU Intel Xeon E3 1245v2
100% Complete

Storage 3x300 GB SSD MegaRAID Cache + battery
100% Complete

Ram 32GB
16% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth Unlimited
100% Complete


سرور اختصاصی فرانسه 5

+   7,000,000
هزینه راه اندازی
7,000,000ریال
ماهانه

CPU 2xIntel Xeon E5630
66% Complete

Storage 2 x 2 TB SATA
66% Complete

Ram 192 GB ECC
100% Complete

IPs 1
100% Complete

Bandwidth Unlimited
100% Complete