سرور اختصاصی فرانسه 1

2,530,000ریال
ماهانه + 2,530,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel Xeon E3 1225v2
 • Storage 2x 2 TB SATA
 • Ram 16GB
 • IPs 1
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی فرانسه 2

2,530,000ریال
ماهانه + 2,530,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel Xeon E3 1225v2
 • Storage 3 x 120 GB SSD
 • Ram 16GB
 • IPs 1
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی فرانسه 3

2,780,000ریال
ماهانه + 2,780,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel Xeon E3 1225v2
 • Storage 3 x 120 GB SSD
 • Ram 32GB
 • IPs 1
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی فرانسه 4

3,280,000ریال
ماهانه + 3,280,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel Xeon E3 1245v2
 • Storage 3x300 GB SSD MegaRAID Cache + battery
 • Ram 32GB
 • IPs 1
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی فرانسه 5

7,000,000ریال
ماهانه + 7,000,000 هزینه تنظیم
 • CPU 2xIntel Xeon E5630
 • Storage 2 x 2 TB SATA
 • Ram 192 GB ECC
 • IPs 1
 • Bandwidth Unlimited

24hour support