سرور اختصاصی ارزان آلمان 1

2,700,000 ریال
ماهانه + 2,200,000 هزینه تنظیم
CPU : Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell Storage : 2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1 Ram : 32GB DDR3 RAM IPs : 1 Bandwidth : 30TB 24hour support

سرور اختصاصی ارزان آمریکا 1

1,900,000 ریال
ماهانه
CPU : Core2 Quad Q8200 4x2.33GHz Storage : 1x250GB Ram : 2GB IPs : 5 Bandwidth : 3000GB 24hour support

سرور اختصاصی ارزان ایران 1

2,350,000 ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه تنظیم
CPU : Intel XEON 3.x GHz Single Processor Storage : 36GB with Redundancy Ram : 1GB IPs : 1 Bandwidth : 100GB 24hour support