سرور اختصاصی ارزان

سرور اختصاصی ارزان آلمان 1


 
2,700,000ریال
ماهانه

2,200,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

   2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1 Storage

   32GB DDR3 RAM Ram

   1 IPs

   30TB Bandwidth

سرور اختصاصی ارزان آمریکا 1


 
1,900,000ریال
ماهانه

24hour support


   Core2 Quad Q8200 4x2.33GHz CPU

   1x250GB Storage

   2GB Ram

   5 IPs

   3000GB Bandwidth

سرور اختصاصی ارزان ایران 1


 
2,350,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه راه اندازی

24hour support


   Intel XEON 3.x GHz Single Processor CPU

   36GB with Redundancy Storage

   1GB Ram

   1 IPs

   100GB Bandwidth